Spahija Kozlić

Rođen 10. maja 1965. godine u Zenici. Diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu okončao 03. jula 2008. odbranom magistarske teze na temu Simmelova kritika moderne i time stekao naučni stepen magistra filozofskih nauka.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Istraživanje značenja fenomena slobode u doba tehnike – Prilog analizi dekonstrukcije humanuma odbranio 25. juna 2011. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i time stekao naučni stepen doktora filozofskih nauka.

Na Univerzitetu u Zenici je angažovan od oktobra 2005. godine kao asistent, potom viši asistent. Nakon odbranjene doktorske disertacije biran je u zvanje docenta, a od oktobra 2016. godine je vanredni profesor na naučnoj oblasti Filozofija. Od novembra 2011. godine obavlja funkciju predsjedavajućeg Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta UNZE.

Član je Bioetičkog društva BiH. U nekoliko navrata bio spoljni saradnik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli gdje je kao docent izvodio nastavu iz Savremene filozofije. Predsjednik je Udruženja za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos”, te glavni i odgovorni urednik Časopisa za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos”

BIBLIOGRAFIJA 

a) Knjige

  1. O razumijevanju i podrazumijevanju (eseji, ogledi, prikazi), Weling, Zenica, 2005,
  2. Simmelova kritika moderne, Hijatus, Zenica, 2008,
  3. Orahovica u vremenu i prostoru (monografija sela od 1489. do danas), UG Gajret, Zenica, 2007,
  4. Ljudska prava i religija (priređivač), Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Banjoj Luci, Sarajevo, 2008,
  5. Religija i etika (priređivač), Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Banjoj Luci, Sarajevo, 2008,
  6. Filozofija prava, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, 2015,
  7. Sloboda i/li tehnika. Traktat o de(kon)strukciji humanuma, Hijatus, Zenica, 2017,

b) Članci u časopisima i zbornicima

U domaćim i međunarodnim časopisima do sada objavio nekoliko desetina radova iz filozofije, sociologije, retorike, etike, bioetike i metodologije.

c) Referati na naučnim skupovima

Od momenta angažmana na Univerzitetu u Zenici učestvovao na dvadesetak naučnih skupova u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj.

d) Naučno-istraživački i drugi projekti

Kao član ili voditelj učestvovao u realizaciji šesnaest domaćih i međunarodnih projekata. Bio je komentor i član komisija na dvadesetak magistarskih i doktorskih istraživanja.

e) Gostujuća predavanja

  • 03. 2018. godine

Gostujuće predavanje pod naslovom “Filozofske osnove teorije prirodnog prava” održano dana 7. marta 2018. godine u okviru Riječkih predavanja iz usporednog prava koja zajednički organiziraju Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatska udruga za poredbeno pravo.

Fakultetska bb, 72000 Zenica

 

061 707 636

 

eidos.zenica@gmail.com

 

Broj računa: 1995130035113912

Valuta: konvertibilna marka (KM)

Naziv banke: Sparkasse Bank, dd BiH, Filijala Zenica

Adresa banke: Ulica Maršala Tita broj 9, 72000 Zenica

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana