Aktuelni projekti

“STUDENTSKI POIESIS. Almanah poezije studenata Univerziteta u Zenici”

 

NOVI PROJEKAT UDRUŽENJA EIDOS: FILOZOFSKI CAFÉ

Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja Eidos ovih dana je pokrenulo novi projekat u okviru svog programa rada za 2018. godinu. Radi se o projektu Filozofski café koji je iniciran od strane zeničke omladine a realizirat će se u saradnji sa Kafe barom Bonaparte. Radi se o seriji popularnih predavanja iz oblasti filozofije i srodnih oblasti, održavat će se jedanput mjesečno a predavači će biti uglavnom univerzitetski profesori, kako oni sa zeničkog, tako i sa drugih univerziteta iz regiona.

Tema prvog predavanja je Zašto filozofija?, predavač je prof. dr Željko Škuljević, a predavanje će biti održano u Kafe baru Bonaparte u utorak, 15. maja sa početkom u 20 sati.

“FILOZOFSKA MISAO U BIH”

I ORGANIZATOR SKUPA
Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos” Zenica

 

II MJESTO I TERMIN ODRŽAVANJA
Zenica, druga polovina maja 2018. godine

 

III UČESNICI

 1. dr sc. Spahija Kozlić, Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet (naučna oblast: filozofija)
 2. dr sc. Željko Škuljević, Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet (naučne oblasti: filozofija i sociologija)
 3. dr sc. Dževad Drino, Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet (naučna oblast: historija države i prava)
 4. dr sc. Bernard Harbaš, Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet (naučna oblast: sociologija)
 5. dr sc. Miodrag Živanović, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet (naučna oblast: filozofija)
 6. dr sc. Nebojša Vasić, Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet (naučna oblast: lingvistika)
 7. Aras Borić, dipl. bibl. i komp., rukovodilac Univerzitetske biblioteke

 

IV OBRAZLOŽENJE
1. Predmet naučnog skupa

Naučni skup će se fokusirati na raspravu o zastupljenosti filozofije u Bosni i Hercegovini (kako u domenu filozofske edukacije, tako i u oblasti filozofskih istraživanja), te utjecaja svjetske filozofske misli na našu zemlju. Dakako, bilo bi isuviše pretenciozno da se samo na jednom skupu odgovori na mnoštvo pitanja o prisutnosti i utjecaju filozofije od njenog pojavljivanja na prostoru Bosne i Hercegovine. Zato je nakana skupa da utvrdi okvir budućih istraživanja, kako onih enciklopedijskih, tako i filozofsko-aksio-problemskih. Razlog za ovakav pristup leži prevashodno u već spomenutim metodološkim ograničenjima, ali i u činjenici da u Bosni i Hercegovini ne postoji neka vrsta ocrta za enciklopediju filozofije u Bosni i Hercegovini, pa i za filozofski leksikon. Ovakva je zadaća izuzetno teška i za nju je jedino sposoban najširi krug filozofskih (ali i drugih) istraživača. Zato je predmet samog skupa (ot)počinjanje jednog velikog projekta “pospremanja” filozofske misli u Bosni i Hercegovini od njenog nastanka do danas. Na skupu će se, iz navedenog razloga, razgovarati o metodologiji projekta koji bi trebao trajati najmanje nekoliko godina. Prema našim saznanjima, do sada se na ovakav način nije razgovaralo o poziciji i ulozi filozofije u bosanskohercegovačkom društvu, ali je krajnje vrijeme za to.  Navedeni učesnici će imati pionirski zadatak da krenu u “mapiranje” najvažnijih disciplinarnih, interdisciplinarnih i multidisciplinarnih tačaka nastanka, elaboracije i prisutnosti filozofske misli u Bosni i Hercegovini, te njene veze sa drugim disciplinama, posebice srodnim.  Na ovaj način će se pridati dužna pažnja povijesnom razvoju filozofije u našoj zemlji.

Imajući na umu ove fakte, izlaganja na skupu će se usmjeriti ka:

 • Historijskoj podlozi za nastanak filozofske misli u Bosni i Hercegovini,
 • Misliocima koji su dali značajan doprinos filozofiji i srodnim disciplinama,
 • Disciplinarnoj zastupljenosti pojedinih filozofskih opusa, od logike, preko ontologije i gnoseologije, pa do praktičke filozofije i estetike,
 • Utvrđivanju preliminarne metodologije za istraživanje filozofije u Bosni i Hercegovini, od njenog nastanka, pa do danas,
 • Utjecaju svjetskih filozofija na filozofsku misao u BiH,
 • Utjecaju bosanskohercegovačke filozofije na filozofiju u okruženju.

Naučne oblasti koje će biti pokrivene ovim skupom su: filozofija, sociologija, historija.

Ključne riječi: Filozofija, Bosna i Hercegovina, bosanskohercegovačka filozofija, utjecaji na filozofsku misao u BiH, filozofija prava, politička filozofija, filozofija nauke, logika, ontologija, etika, retorika, estetika, filozofska metodologija.

2. Ciljevi naučnog skupa

Upoznavanje bh. naučne i šire javnosti sa bosanskohercegovačkom filozofijom i njenim utjecajem na zajednicu, kako u BiH, tako i u okruženju. Cilj ovog skupa je, također, utvrditi jasnu metodologiju istraživanja filozofske misli u BiH kako bi ona na adekvatan način bila prezentovana bosanskohercegovačkoj i svjetskoj javnosti te se, potom, pristupilo etapnom istraživanju i publikovanju.

3. Dosadašnje aktivnosti

Večina učesnika na ovom skupu je ranije imala susret sa filozofijom i filozofskim mišljenjem u Bosni i Hercegovini te će, zbog toga, realizacija projekta biti umnogome olakšana. Voditelj projekta će biti prof. dr sc. Spahija Kozlić, predsjednik Udruženja “Eidos”. Prof. dr sc. Željko Škuljević se u svom djelovanju ranije bavio filozofijom u Bosni i Hercegovini kao i prof. dr sc. Miodrag Živanović. Osim toga, doc. dr sc. Bernard Harbaš će imati zadatak da misao u BiH osmotri iz sociološkog ugla, dok će kolega prof. dr sc. Nebojša Vasić istražiti utjecaje orijentalne misli (posebice, budizma, hinduizma, konfučijanizma i taoizma) na Bosnu i Hercegovinu.  Nadalje, učesnici skupa će izložiti i značaj islamske (arapske) filozofije i njen utjecaj na filozofiju u Bosni i Hercegovini.

4. Očekivani rezultati

Očekujemo da će naučni skup odgovoriti na sljedeća pitanja:

 1. Kada i pod kojim društvenim uslovima nastaje filozofija na prostoru Bosne i Hercegovine?
 2. Kojom metodologijom utvrditi šta je filozofski tekst i ko je filozofski pisac, te u kojoj mjeri je moguće ustanoviti “filozofsku interdisciplinarnost”
 3. Koja su svjetska filozofska mišljenja najviše utjecala na filozofiju u Bosni i Hercegovini?
 4. Da li je i u kojoj mjeri bosanskohercegovačka filozofija utjecala na filozofska strujanja u okruženju?
 5. Na koji način utvrditi koncept Enciklopedije filozofije u BiH, te kako ga realizirati u budućnosti?

Bez obzira na teškoće odgovora na navedena pitanja, valja reći da bi izlaganja trebala rezultirati pionirskim situiranjem filozofije u sveukupnost naučnog mišljenja u Bosni i Hercegovini, a konačnu formu će ovaj skup dobiti štampanjem adekvatnog zbornika.

5. Finalni rezultat skupa

Organizator planira izlaganja i rezultate istraživanja učesnika objaviti u vidu zbornika radova i članku u referentnom časopisu. Konkretnije, članak će biti objavljen u časopisu za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos”.

“STUDENTSKI POIESIS. Almanah poezije studenata Univerziteta u Zenici”

I ORGANIZATOR PROJEKTA
Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos” Zenica u saradnji sa Unijom studenata Univerziteta u Zenici

II VRIJEME ZA REALIZACIJU PROJEKTA
Druga polovina 2018. godine

III UČESNICI U PROJEKTU
Studenti Univerziteta u Zenici koji se bave poezijom

 

IV OBRAZLOŽENJE I OPIS PROJEKTA

Cilj ovog projekta je da promoviše poetsku kulturu među studentima zeničkog Univerziteta. Poslije uspješno realizovane poetske večeri na Pravnom fakultetu koju su sami studenti osmislili i pripremili  primijetili smo veliki interes studenata za poeziju. Na osnovu broja učesnika i prisutnih, bilo je evidentno da je studenstki angažman često zapostavljen i nedovoljno podržan. Kvalitet poetskih izraza je pozitivno iznenadio sve prisutne (ne samo studente nego i profesore). Na osnovu gore navedenog došli smo do ideje projekta koji bi imao veliki odjek među studentima  i nastavnicima našeg Univerziteta, naravno i u široj zajednici. Naša je namjera animirati studente Univerziteta u Zenici da se bave poezijom te da vlastite stihove proslijede Stručnom žiriju koji će ih ocijeniti i predložiti da budu publicirani. Kolegij Udruženja za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos” je procijenio da bi bilo dobro pomoći studentima da svoju poeziju i publiciraju. U tom smislu, zamisao je da se objavi konkurs za studente koji studiraju na Univerzitetu u Zenici putem kojeg će svoje radove proslijediti Stručnom žiriju formiranom od strane Udruženja, a činila bi ga skupina kompetentnih stručnjaka. Nakon toga će imenovani Stručni žiri izvršiti izbor najboljih pjesama, te će one biti objavljene u formi Almanaha poezije studenata Univerziteta u Zenici.

 V REZULTATI PROJEKTA

Rezultati projekta su:

 • Promovisanje poetske kulture među studentima zeničkog Univerziteta
 • Objavljivanje knjige studentskih pjesama koja bi kao novum na našim prostorima naišla na pozitivan odjek u našoj zajednici (i šire)

Promocija i dodjela nagrada najboljim amaterskim pjesnicima,  što  bi popratili  lokalni mediji, bio bi značajan doprinos razvijanju studentskog angažmana izvan tradicionalnih obaveza studiranja

 

Fakultetska bb, 72000 Zenica

 

061 707 636

 

eidos.zenica@gmail.com

 

Broj računa: 1995130035113912

Valuta: konvertibilna marka (KM)

Naziv banke: Sparkasse Bank, dd BiH, Filijala Zenica

Adresa banke: Ulica Maršala Tita broj 9, 72000 Zenica

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana