Časopis “Eidos”

Rukopisi trebaju biti dostavljeni u elektronskoj verziji s dvostrukim proredom, font Times New Roman, veličina 12. Maksimalna dužina članaka je 58.000 znakova s razmacima, dok je maksimalna dužina prikaza knjiga 12.000 znakova s razmacima. Način citiranja izvora je slobodan, to jest autor može da koristi jedan od naučno relevantnih načina navođenja izvora.  Rukopis treba sadržavati sljedeće elemente:

  1. puno ime i prezime autora,
  2. puni naslov rada,
  3. potpunu bibliografiju citiranih djela,
  4. puni naziv matične ustanove autora (ukoliko je primjenjivo),
  5. punu adresu za korespondenciju, te e-mail adresu,
  6. sažetak od 100 do 250 riječi,
  7. 5 do 10 ključnih riječi ili kraćih fraza poredanih abecedno,
  8. sažetak na jednom od stranih jezika,
  9. kratku bilješku o autoru.

Svaki članak najprije prolazi redakcijsku recenziju kako bi se utvrdilo da li je napisan u skladu sa uputama. U slučaju negativne redakcijske recenzije, članak se vraća autoru na doradu. U slučaju pozitivne redakcijske recenzije članak se upućuje na anonimno recenziranje dvoje nezavisnih stručnjaka.

 

Adresa za dostavu rukopisa: eidos.zenica@gmail.com

Fakultetska bb, 72000 Zenica

 

061 707 636

 

eidos.zenica@gmail.com

 

Broj računa: 1995130035113912

Valuta: konvertibilna marka (KM)

Naziv banke: Sparkasse Bank, dd BiH, Filijala Zenica

Adresa banke: Ulica Maršala Tita broj 9, 72000 Zenica

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana